تجربه مشتریان کلیه جنبه های قابل ارائه یک شرکت را در بر می گیرد، علاوه بر توجه به رضایتمندی مشتریان عوامل دیگر از قبیل تبلیغات، بسته بندی، مشخصات دقیق سرویس های قابل ارائه، سهولت در استفاده و قابلیت اطمینان نقش بسیار عمده ای را دارا هستند . این مجموعه رمز موفقیت و بهره وری خود را تلاش در کسب رضایت مشتریان می داند، لذا در همین راستا سعی در بهبود مستمر سطح دانش فنی کارکنان و افزایش مهارت برقراری ارتباط با مشتریان و همچنین ارتقاء کیفیت خدمات خود نموده است